januar 2018

Indbydelse til den årlige generalforsamling i EGE

Hermed indbyder bestyrelsen alle medlemmer til den årlige generalforsamling i Bådklubben EGE.

Fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne :

§8 Dagsorden.

Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Valg af udvalg.
  8. Eventuelt.

På valg i år er fra bestyrelsen:

Formand Poul Skræddergaard (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem Axel Christophersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelses suppleant Kristian Klattkowsky (modtager genvalg)

samt

Bilagskontrollant Brandi Holbæk (modtager genvalg)

Bilagskontrollant Steen Hansen (modtager genvalg)

Bilagssuppleant Fritz Jensen

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag kan ses på hjemmesiden og på opslag i klubhuset efter fristens udløb.

Med ønsket om en god aften med mange fremmødte medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Poul Skræddergaard

Formand