19 januar 2019

Indbydelse til den årlige generalforsamling i EGE

Hermed indbyder bestyrelsen alle medlemmer til den årlige generalforsamling i Bådklubben EGE.

Fredag den 22. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne :

§8 Dagsorden.

Valg af dirigent.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  3. Fastlæggelse af kontingent og indskud.
  4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant
  7. Valg af udvalg.
  8. Eventuelt.

På valg i år er fra bestyrelsen:

Kasserer Suzi Olsen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Lars-Ole Hansen (modtager igenvalg)

Bestyrelsesmedlem Kristian Klattkowsky (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Henrik Bredahl

samt

Bilagskontrollant Brandi Holbæk

Bilagskontrollant Steen Hansen

Bilagssuppleant Fritz Jensen

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag kan ses på hjemmesiden og på opslag i klubhuset efter fristens udløb.

Med ønsket om en god aften med mange fremmødte medlemmer.

På bestyrelsens vegne

Stig Andersen

Formand