Generalforsamling fredag den 22. februar 2019 i

Bådklubben Ege

§8 Dagsorden.

Valg af dirigent:

Brandi Holbæk

Valg af stemmetæller:

Kenn glensvig Rasmussen blev valgt

Der er 23 stemmeberettiget i lokalet

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Spørgsmål:

Kajakafd. Har fået lovning på en måtte til at komme op og ned i kajakkerne. Det er ikke sket. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

Vedr. vedligehold af den gang som kajakkerne bruger til nedgang. Hvem gør dette. Det gør pladsudvalget.

Beretningen blev godkendt.

2. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt

3. Fastlæggelse af kontingent og indskud.

Ingen ændringer.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

Ingen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg i år er fra bestyrelsen:

Kasserer Suzi Olsen (modtager genvalg)

Blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Lars-Ole Hansen (modtager genvalg)

Blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Kristian Klattkowsky (modtager genvalg)

Blev genvalgt

Bestyrelsessuppleant Henrik Bredahl

Blev genvalgt

6. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant

Bilagskontrollant Brandi Holbæk

Blev genvalgt

Bilagskontrollant Steen Hansen (modtager ikke genvalg)

Tina Bruun Andersen blev valgt

Bilagssuppleant Fritz Jensen

Mogens Jappe blev valgt.

1. Valg af udvalg.

Ungdom:

Jesper Hvid

Trine Landoe-Christensen

Ole Johansen

Thomas Weber

Lone Glensvig Rasmussen

Alle blev genvalgt

Kajak:

Mogens Jappe

Ingelise Blædel

Suzi Olsen

Alle blev genvalgt

Forslår nyt medlem

Henning Nymann blev valgt

Fest:

Britta Borg

Inge Rasmussen

Lone Glensvig Rasmussen

Henrik Bredahl

Alle blev valgt.

Der foreslås endnu et medlem:

Ingen meldte sig

Plads:

Lars Ole Hansen

Axel Christoffersen

Claus Elkjær Kirkeby

Kim Jakobsen

Alle blev genvalgt.

Der udvides med 2 medlemmer

Frank Thorsen

Jess Raun Larsen

Begge blev genvalgt.

Surfer:

Bo Abrahamson

Jakob Johansen

Alle blev genvalgt

Adgangskontrol:

Claus Elkjær Kirkeby

Poul Skræddergaard

Alle blev genvalgt

Sponsor udvalg:

Mogens Jappe

Søren Møller Jensen

Alle blev genvalgt

Byggeudvalg:

Kenn Glensvig Rasmussen

Kenn blev genvalgt.

Kenn kunne ønske sig endnu et medlem.

Hans Brodersen blev valgt.

Evt.

Vi foreslår at ved generalforsamlingerne, der mindes vi de medlemmer der er gået bort i løbet af året.

Vi foretager et navne opråb og holder 1 minuts stilhed.

Det er en betingelse at det er kommet bestyrelsen til kendskab, da bestyrelsen ikke kan påtage sig at vide dette.

Der bliver snakket om at male klubhuset indvendigt, i lysere farver evt. hvid.

Vi har drøftet i bestyrelsen omkring rotte problemet. Vi har fået lukket for køkkenet. Vi er bekendt med at der muligvis stadig kan komme rotter ind under selve salen i klubhuset.

Vi har forskellige forslag, som vil være meget omfattende. Bestyrelsen har snakket med rottebekæmperen, og vi vil altid se rotter i området. Uanset om vi lukker eller ej for resten af huset. Indtil videre har vi ikke haft nogle problemer under selve huset.

Hvis vi vælger at lukke helt af, så er det hele gulvet der skal op og efterfølgende støbe.

Bestyrelsen mener ikke det er nødvendigt at gøre noget foreløbigt.

Det er ønsket at medlemmerne ved hvem der har adgang til traktoren, således at de kan kontaktes.

Der bliver spurgt til om vi kan få et overvågnings kamera, da et af medlemmerne har mødt unge mennesker på terrassen. Vi må ikke opsætte kamera pga. lovgivningen. Der har været ro et stykke tid, men vi observerer til stadighed situationen.

Vi afslutter med at ære de afgåede medlemmer.

Tak for god ro og orden.