Regulativ for bådpladser i Bådklubben EGE
 
§1 Anvendelse
 
Bådpladser kan alene udlejes til aktive medlemmer af Bådklubben EGE, eller benyttes til EGE’s
aktiviteter.
 
Aktive medlemmer af EGE kan leje én plads.
 
§2 Venteliste
 
Bestyrelsen fører om nødvendigt en venteliste til bådpladserne.
 
Aktive, betalende medlemmer af EGE har første prioritet i dato orden for anmodning om plads på
venteliste.
 
Endnu ikke indmeldte interesserede har herefter prioritet i dato orden for anmodning om plads på
venteliste, og kan tildeles bådplads ved indmeldelse.
 
§3 Lejemålets begyndelse, betaling og ophør.
 
Lejemålet påbegyndes ved indmeldelse/overførsel til ”APL” (Aktivt medlem med bådplads) eller
”KPL (Kajakmedlem med bådplads) medlemskab og deraf følgende betaling af årlig eller halvårlig
(ved overførsel efter 1. juli) pladsleje, som vedtaget på generalforsamlingen.
 
Lejemålet løber et år af gangen og fornys automatisk ved rettidig betaling af kontingent og pladsleje
for det følgende år.
 
Lejemålet kan fra lejers side opsiges skriftligt med et varsel på 3 måneder. Betalt pladsleje
refunderes ikke ved opsigelse.
 
Såfremt lejer ekskluderes jf. Bådeklubben Ege Vedtægter §6, ophører lejemålet med virkning fra
eksklusions tidspunktet. Betalt leje refunderes ikke.
 
Såfremt lejer kommer i restance med kontingent og/eller pladsleje ophører lejemålet automatisk og
øjeblikkeligt uden yderligere varsel.
 
Ved ophør af lejemålet, uanset årsag, skal joller og alt tilbehør øjeblikkeligt fjernes fra bådepladsen.
 
§4 Pladsens benyttelse og vedligehold
 
Pladsen skal benyttes til henlæggelse af en jolle med størrelse som aftalt med pladsformanden ved
lejemålets begyndelse.
 
Ændring i båd størrelse aftales med pladsformanden, og kan medføre anvisning af bådplads med en
anden placering
 
Dersom pladsen i en periode på mere end 3 sammenhængende måneder ikke benyttes til
henlæggelse af en jolle, kan lejemålet opsiges af bestyrelsen med 14 dages varsel og pladsen
herefter overdrages til et andet medlem. Betalt pladsleje refunderes ikke
 
Udlån og fremleje af den lejede plads er ikke tilladt.
 
Henlagte joller skal vedligeholdes, pladsen skal til enhver tid holdes ryddelig og bevoksning skal
løbende klippes/beskæres.
 
Dersom jollen og pladsen ikke vedligeholdes og holdes ryddelig, kan lejemålet opsiges af bestyrelsen
med 14 dages varsel og herefter overdrages til et andet medlem. Betalt pladsleje refunderes ikke
 
§5 Forsikring.
 
Lejeren er selv ansvarlig for at tegne evt. ansvarsforsikring. Båden henligger på lejers eget ansvar.
 
§6 Ordensforskrifter.
 
Parkering af biler og trailere er ikke tilladt på vejene i området med bådpladser.
 
Pladserne kan ikke benyttes til opbevaring af andet end joller og båd trailere
 
 
Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27. februar 2015
 

Nyheder

Instagram

Loading