VEDTÆGTER FOR BÅDKLUBBEN EGE.

Vedtaget 11. Februar 2011


 

§ l. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Ege, stiftet d. 30/9 1968. Dens hjemsted er Stevns kommune.

Klubstander og emblem er et grønt egeblad på hvid bund. 

§ 2. Klubbens formål.

Foreningens formål er at samle alle, der har interesse for fritidsinteresse for fritidssejlads og fiskeri, samt ved en ungdomsafdeling at vække ungdommens interesse for sejlsport. Gennem fællesskab, og kammeratligt samvær søges udviklet medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund. 

§ 3. Medlemskab af organisationer.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes love og bestemmelser.

Klubben er medlem af Dansk Kano og kajak Forbund og dermed Danmarks Idræts-Forbund og underlagt disses til enhver tid gældende love.                            ,

§ 4, Optagelse af medlemmer.

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.

Passive medlemmer er personer med interesse for klubben,

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen hvis beslutning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jvn. § 15.

Spørgsmålet om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Æresmedlemmer har status som aktive medlemmer.

§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingent og indskud fastsattes for et år ad gangen på den ordinære Generalforsamling. 

Kontingentet opkræves helårsvis forud for alle medlemmer, og skal for at være rettidig indbetalt, være kassereren i hænde inden udgangen af december.

Hvis et medlem midlertidigt er ude af stand til at betale, kan vedkommende søge en ordning med bestyrelsen.

Medlemmer af bestyrelsen og udvalgsmedlemmer er kontingentfri.

§ 6. Udmeldelse - Eksklusion. 

 
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til den l.januar.
 
Når et medlem er kommet i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.


I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslut-ning herom kraver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.                                         ,

 
Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 10 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af klubbens love. jvn. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet som beskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest i den februar måned, der følger efter regnskabsårets afslutning, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, samt ved opslag på pladsen og i havnen. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Passive og juniorer under 15 år har taleret på generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år..

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

   d) Fastlæggelse af kontingent og indskud.

5) Behandling af evt-indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7) Valg af 2 bilags kontrollanter og l bilags kontrollant suppleant.

8) Valg af udvalg.

9) Eventuelt.

 
 
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.I sidstnævnte tilfalde skal generalforsamlingen indkaldes senest l måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne l § 7.stk 2 

 

§ 10. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Der kan kun træffes afgørelser i sager, der er indeholdt i dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutninger traffes ved simpelt stemmeflertal, jvn. dog §6 stk. 7, § 15 og 16 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden dog skal på begæring af 10 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten eller et medlem af bestyrelsen.

Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i forhold dertil foretagne handlinger forpligtiger foreningen.

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og yderligere 2 medlemmer, i alt 5. formand og et medlem vælges lige år, næstformand, kasserer og et medlem vælges ulige år, bestyrelsessuppleant vælges hvert år.

 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og redaktør af Egebladet.

Kassere tegner foreningen vedrørende regnskab, økonomi og medlemsregistrering. Formanden tegner foreningen i alle andre sager, foreningen vedrørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 1/2 af dens medlemmer hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jvn. dog § 6 stk.4.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. I tilfalde af stemmelighed er formandens  (næstformandens) stemme afgørende.

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. 

 
Best. Suppleant og udvalgsformænd deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret.
 

§ 12. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Bestyrelsen skal inden l. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.31/12 til bilags kontrollant. Driftsregnskab og status forelægges forsynet med påtegning af bilags kontrollanter den ordinære generalforsamling til godkendelse.


Driftsregnskab og status fremlægges i klubhuset 7 dage før den ordinære general forsamling, ligesom disse kan rekvireres ved henvendelse til kassereren.

§ 13 Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to kritiske bilags kontrollanter og en bilagskontrollant suppleant. Bilags kontrollanter skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Hver af bilags kontrollanternerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 14. Vedtægtsændringer.

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.


§ 15. Foreningens ophævelse.

 
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kraves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en gene-ralforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, ind kaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan traffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Opløses foreningen skal dens overskud- formue tilfalde et almennyttigt formål i Stevns Kommune. Ved overskud- Formue forstås foreningens materiel, inventar, bygninger og kapital.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. Februar 2011 og på ekstraordinær generalforsamling samme dag.


Bestyrelsen

Edo Frederiksen

  

Nyheder

Instagram

Loading